САВЕТ РОДИТЕЉА БЕЧЕЈСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

 

Током школске 2016/2017. године у складу са одредбама Минстарства просвете и спорта, формиран је савет родитеља који чине по један представник родитеља из сваког одељења Гимназије Бечеј. Чланови савета родитеља су: Габриела Тежер Потребић, Лукић Жељка, Бата Сич Лаура, Ћурчић Драгана, Медић Грујица, Шандор Пал, Нађ Ева,Тадић Милисава, Ракић Лидија, Савић Станислав, Фехер Клара, Ђуркић Снежана, Лазендић Весна, Продановић Рајић Љиљана и Тот Анико.

Савет родитеља радиће на седницама, а планира се следећи програм рада:

Време Програмски   садржаји
Септембар

-Разматрање извештаја о раду за школску 2015/2016. годину

-Разматрање програма рада школе за школску 2016/2017. годину

- Припрема   за екскурзије ученика

Децембар

-Разматрање предлога о опремању школе опремом и наставним средствима

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала и предлог мера за побољшање истих

Јануар

-Разматрање извештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2016. годину

-Разматрање финансијског плана за 2017. годину

-Анализа резултата на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

Април

- Анализа успеха и владања ученика на крају другог тромесечја и предлог мера за побољшање истих
Јуни

-Анализа резултата на крају другог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

-Послови инвестиционог одржавања и набавка наставних средстава и опреме у току распуста

-Сугестије које треба узети у обзир при изради програма рада школе

Август

-Разматрање припремљености школе за почетак нове школске године

- Анализа рада савета родитеља током школске 2016/2017. год.

- Израда и усвајање плана и програма рада савета родитеља за школску 2017/2018. годину