САВЕТ РОДИТЕЉА БЕЧЕЈСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

 

Током школске 2019/2020. године у складу са одредбама Минстарства просвете и спорта, формиран је савет родитеља који чине по један представник родитеља из сваког одељења Гимназије Бечеј. Чланови савета родитеља су: Жарић Мила, Чери Хајду Агнеш, Лукић Александра, Бачикин Саша, Лукић Жељка, Стојачић Даниела, Бата Сич Лаура, Тамара Перишић, Сања Бабић Дорословачки, Богларка Талош, Ђуркић Снежана, Борош Леонтије и Флеис Етелка.

Савет родитеља радиће на седницама, а планира се следећи програм рада:

Време Програмски садржаји
Септембар

-Разматрање извештаја о раду за школску 2018/2019. годину

-Разматрање програма рада школе за школску 2019/2020. годину

- Припрема за екскурзије ученика

Децембар

-Разматрање предлога о опремању школе опремом и наставним средствима

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала и предлог мера за побољшање истих

Јануар

-Разматрање извештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2019. годину

-Разматрање финансијског плана за 2020. годину

-Анализа резултата на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

Април

- Анализа успеха и владања ученика на крају другог тромесечја и предлог мера за побољшање истих
Јуни

-Анализа резултата на крају другог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

-Послови инвестиционог одржавања и набавка наставних средстава   и опреме у току распуста

-Сугестије које треба узети у обзир при изради програма рада школе

Август

-Разматрање припремљености школе за почетак нове школске године

- Анализа рада савета родитеља током школске 2019/2020. год.

- Израда и усвајање плана и програма рада савета родитеља за школску 2019/2020. годину