ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 

Педагошки колегијум чине директор школе, представници свих стручних актива и тимова и представник стручних сарадника школе.

План рада педагошког колегијума је следећи:

Септембар-Октобар:

 • Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за текућу школску годину
 • Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској 2014/2015.. години
 • Унапређивање наставе (обуке, семинари, стручна литература...) огледни и угледни часови
 • Усвајање Извештаја о раду за школску 2014/2015. годину
 • Усвајање Годишњег плана и програма за школску 2015/2016. годину:
  • 40-то часовне радне недеље
  • календар за текућу школску годину
 • Усвајање годишњег плана рада стручних актива и школских тимова
  • Реизбор председника актива и чланова стручних тимова

Децембар

 • Анализа успеха и и владања на крају првог тромесечја
 • Распоред додатне и допунске наставе
 • Правилник о стандардима квалитета рада установе
 • Област самовредновања

Јануар – Фебруар

 • Извештај о раду руководилаца стручних већа и тимова на крају првог полугодишта
 • Реализација наставе у првом полугодишту и анализа успеха по предметима
 • Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту.
 • Рад секција и припреме за такмичења
 • Набавка потрошног материјала и наставних средстава

Март

 • Реализација додатне и допунске наставе
 • Дежурство професора и ученика
 • Посете часовима- предлози и сугестије за унапређење квалитета наставе.

 

Април

 • Припрема за матурске испите
 • Реализација наставе у трећем тромесечју и број слабих оцена по предметима
 • Извештај о посећеним часовима

Јун

 • Анализа успеха и реализација наставе на крају другог полугодишта
 • Анализа стања опреме и средстава и услови за рад по кабинетима
 • Извештај о раду секција, такмичењима и постигнутим резултатима
 • Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године

Јул

 • Извештај о раду директора
 • Упис ученика у први разред
 • Утврђивање потребе кадра за наредну школску годину
 • Утврђивање распореда припремне наставе, поправних испита и матурских испита у августу
 • Извештај о раду руководилаца стручних већа и тимова на крају другог полугодишта

 

Август

 

 • Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума
 • Извештај о самовредновању и школском развојном програму
 • Стручна усавршавања и предлози за предстојећа