ШКОЛСКИ ОДБОР

 

ШКОЛСКИ ОДБОР, ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА

Чланови школског одбора су: Габриела Тежер Потрбић (председник), Моника Марковић, Хилда Шош, Ачаи Иштван, Габриел Кекић Наташа, Татјана Јованов, Биљана Бошковић, Галфи Атила и Ирина Батинић.

                   Школски одбор радиће на седницама, а планира се следећи програм рада:

Време Програмски   садржаји
Септембар

-Давање мишљења о изабраним кандидатима по расписаном конкурсу за наставнике

-Усвајање Извештаја о раду за школску 2015/2016. годину

-Усвајање Програма рада школе за школску 2016/2017. годину

-Усвајање предлога о опремању школе опремом и наставним средствима

Децембар

-Доношење одлуке о упису ученика у 2017/2018. годину

-Усвајање предлога о опремању школе опремом и наставним средствима

Јануар

-Усвајање извештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2016. годину

-Усвајање финансијског плана за 2017. годину

-Анализа резултата на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

Јуни

-Анализа резултата на крају другог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

-Доношење одлуке о расписивању конкурса за наставно особље

-Послови инвестиционог одржавања и набавка наставних средстава и опреме у току распуста

-Сугестије које треба узети у обзир при изради програма рада школе

Август

-Давање мишљења о изабраним кандидатима по расписаном конкурсу за наставнике

-Разматрање припремљености школе за почетак нове школске године

- Анализа рада школског одбора током школске 2016/2017. год.

- Израда и усвајање плана и програма рада школског одбора за школску 2017/2018. годину